۱۳۹۹/۰۸/۰۳- ۱۵:۰۱ - مشاهده: ۲۶۰۰

جلسه دفاع از پایان نامه سراج هزاره

مطالعه چگونگی واقع نمایی در نمایش رادیویی با تکیه بر زیبایی شناسی اگزیستانسیالیستی (مطالعه موردی کالیگولا اثر آلبرکامو)

جلسه دفاع از پایان نامه سراج هزاره

عنوان پایان نامه:مطالعه چگونگی واقع نمایی در نمایش رادیویی با تکیه بر زیبایی شناسی اگزیستانسیالیستی (مطالعه موردی کالیگولا اثر آلبرکامو)

استاد راهنما: دکتر نادره سادات سرکی

تاریخ دفاع: 6 اسفند 98 ساعت 11:30 در نمایش کتابخانه

امتیاز شما