طرحنامه های مصوب رادیو

ردیف

نام خانوادگی

نام

نام رشته تحصیلی

عنوان

تاریخ تصویب طرحنامه

استاد راهنما

1

چراغی

مرتضی

تهیه کنندگی رادیو

مطالعه شیوه های استفاده از مفاهیم دینی در تولید نمایشهای رادیویی

95/6/2

آقای دکتر سید صادق مرکبی

2

پورحسین زاده

مرال

نویسندگی رادیو

مطالعه زاویه دید در متنهای مستند نمایشی

95/6/2

آقای دکتر شریف خدایی

4

حسینی

سید محمد میلاد

تهیه کنندگی رادیو

مطالعه ظرفیتهای روایی قالب ادبی « قصه در قصه» برای تولید نمایشهای رادیویی با مطالعه موردی سند باد نامه

1395/5/3

آقای دکتر شهرستانی

5

 شافعیان

فاطمه

تهیه کنندگی رادیو

 آسیب شناسی ساختاری رادیو تئاتر

1395/5/3

آقای دکتر گیل آبادی

6

 میرعرب رضی

محمد حسین

نویسندگی رادیو

مطالعه نقش ادبیات پست مدرن در نمایشهای رادیویی( با مطالعه موردی نمایشهای تئاتر حیوان و پرندگان مهاجر  

1395/5/3

آقای دکتر نظری

9

 راثی هاشمی

سید سجاد

نویسندگی رادیو

ساختار شناسی روایتهای حماسی ایرانی برای نمایشنامه نویسی رادیویی( با مطالعه موردی کوراوغلو و سارای)

95/5/3

آقای دکتر شریف خدایی

11

جهانبازی

شهرام

تهیه‌کنندگی رادیو

طراحی الگوی برنامه های ترکیبی رادیو با استفاده از ظرفیتهای ساختار و زیبایی شناسی مقامه

95/4/9

خانم دکتر همراز

12

حسینی

الهام السادات

تهیه‌کنندگی رادیو

مطالعه شیوه های استفاده از بازیهای سنتی ایرانی در مسابقات رادیویی

95/6/28

خانم دکتر همراز

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صدا و سیما می باشد .