فرم های تحصیلات تکمیلی

    طرح تحقیق پایان نامه    کارشناسی ارشد- ارتباطات

..................................

راهنمای تنظیم مقالات- حقیقی
..................................
شیوه ها استناد درون متنی
..................................
طرح تحقیق پایان نامه  .................کارشناسی ارشد تولید...............تهیه کنندگی مستند
..................................
طرح تحقیق پایان نامه   .............کارشناسی ارشد تولید.................تهیه کنندگی نمایش
..................................

طرح تحقیق پایان نامه   ............کارشناسی ارشد دانشکده تولید........رادیو        

..................................
مراحل تسویه حساب با تحصیلات تکمیلی پس از صحافی پایان نامه
فرم تسویه حساب با دانشکده تولید
فرم ارائه dvd  دانشکده تولید
کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صدا و سیما می باشد .