اعضاء هیئت علمی

فهرست اعضای هیأت علمی

ردیف

نام و نام خانوادگی

مقطع و رشته تحصیلی

1

محمود اربابی    

دکتری پژوهش هنر

2

ناصر گل محمدی

دکتری مطالعات عالی انیمیشن

3

علی رجب زاده طهماسبی

دکتری پژوهش هنر(سینما و تلویزیون)

4

احمد  ضابطی جهرمی

دکتری پژوهش هنر(گرایش سینما و تلویزیون)

5

ابوالحسن قاسمی

دکتری پژوهش هنر  ( گرایش سینما و تلویزیون)

6

شهرام گیل آبادی

دکتری مطالعات عالی هنر (فلسفه هنر)

7

احمدرضا معتمدی

دکتری فلسفه هنر

8

کاظم نظری

دکترای مدیریت رسانه

9

محسن نفر

دکترای رشته موسیقی

10

مسعود نقاش زاده

دکترای پژوهش هنر

11

عبدالحسین مختاباد

دکتری موسیقی ( ایران معاصر )

12

ویدا همراز

دکترای تاریخ

13

حسن خجسته باقر زاده

دکترای مدیریت استراتژیک

14

محمد اخگری

دکترای عرفان اسلامی

15

حسین میرزاپور

کارشناسی ارشد ارتباط تصویری

16

محمد مهدی رضائی

کارشناسی ارشد تولید سیما

17

سیدمحمدصادق مرکبی

دکتری مدیریت راهبردی فرهنگی

18

احمد سفلایی

دکتری پژوهش هنر

19

مجید شریف خدایی

دانشجوی دکترای جامعه شناسی

20

محمد مهدی ضابطی جهرمی

کارشناسی ارشد کارگردانی  سینما

 

21

مصطفی یارمحمودی

دکترای تکنولوژی های جدید در هنرهای نمایشی