کارشناسان

دفتر کارآفرینی وظیفه برنامه ریزی کلیه امور مرتبط با حوزه کارآفرینی، ارتباط با صنعت، سازمان و جامعه، نوآوری، تجاری سازی فنآوری و حمایت از تاسیس شرکت های دانش بنیان را به عهده دارد و به عنوان دبیرخانه شورای کارآفرینی و ارتباط با صنعت نیز فعالیت می نماید.


علی یارمحمدی
مدرس کارآفرینی
کارشناس حسابداری مالی، کارشناسی ارشد ارتباطات، کارشناسی ارشد کارآفرینی
تلفن : 22168549-021 22021932-021

علیرضا ممیز
کارشناس کارآفرینی
کارشناس مهندسی شیلات، کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
تلفن : 22168549-021 22021932-021