مدیریت

احمد لنگرودی
مدیر دفتر نوآوری، رشد و کارآفرینی دانشگاه
کارشناس تلویزیون و هنرهای دیجیتال، کارشناسی ارشد تصویر متحرک
تلفن : 22168549-021 22021932-021
پست الکترونیکی : Langroudi@iribu.ac.ir