معرفی

با عنایت به راهبردهای مطرح در نقشه جامع علمی کشور، سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران و به منظور سیاستگذاری، هدایت، حمایت و نظارت بر اجرای بهینه برنامه‌های آموزشی، پژوهشی و به منظور ترویج و توسعه نوآوری و کارآفرینی و اشاعه فرهنگ کارآفرینی در دانشگاه‌ صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، مرکز رشد،نوآوری و کارآفرینی دانشگاه صدا و سیما در تاریخ 20/12/1392 و با اهداف ذیل تاسیس و درحال فعالیت است:
1- اجرای مصوبات شورای کار آفرینی دانشگاه.
2- تهیه برنامه های ترویجی،آموزشی و پژوهشی مصوب دانشگاه با همکاری و هم فکری اعضای هیأت علمی و صاحب نظران آشنا با موضوع کار آفرینی.
3- برگزاری کلاس ها، همایش ها و کارگاه های آموزشی و تخصصی با هدف افزایش مهارت های حرفه ای،مهارت های کار آفرینی عمومی و مهارت های کار آفرینی تخصصی دانشگاهیان و کارآفرینی سازمانی.
4- شناسایی سرمایه های فکری دانشگاه شامل اعضاء هیات علمی و دانشجویان.
5- شناسایی و معرفی کار آفرینان برگزیده سال دانشگاه به دفتر توسعه کار آفرینی از طریق اجرای جشنواره ایده های برتر.
6- مدیریت و پی گیری طرح های مطالعاتی و پژوهشی مصوب کمیته کار آفرینی در مرکز یا خارج از آن برای اجرا.
7- ارائه گزارش فعالیت های انجام گرفته در دانشگاه هر شش ماه یک بار به دفتر توسعه و کار آفرینی دانشگاه ها و شورای کارآفرینی.
8- مستندسازی تجربیات کار آفرینان دانشگاه.
9- ایجاد در آمد حاصل از طرح های مطالعاتی و پژوهشی، آموزشی و ترویجی، برگزاری همایش ها، کارگاه های آموزشی و تخصصی.
10- گسترش آموزش ها در حوزه نوآوری،رشد و کار آفرینی
11- افزایش مهارت های کسب و کار
12- حمایت از طرح های شتاب دهی و تاسیس شرکت های دانش بنیان در حوزه علوم،فنون و هنرهای رسانه ای با مشارکت استادان، دانش آموختگان و دانشجویان.
13- توسعه منابع مالی و شناسایی فرصت های در آمدزایی برای دانشگاه.
14- تقویت ارتباط دانشگاه با صنایع فرهنگی و رسانه ای و گسترش ارتباطات درون سازمانی و برون سازمانی در این عرصه.
15- برنامه ریزی و بازدید از کسب و کارهای نوپا به جهت فراگیری روند کاری و تهییج دانشجویان و اعضای هیأت علمی.