رئیس دانشکده فنی و مهندسی رسانه

ارتباط مستقیم با رئیس  دانشکده فنی و مهندسی رسانه:  
نام و نام خانوادگی:دکتر محمد بهدادفر

تلفن داخلی:22168581