جشنواره ها

یکی از اهداف مهم و مورد توجه در دانشگاه و از رسالتهای مهم این واحد کشف استعدادهای دانشجویی، حمایت و پشتیبانی از آنان، و همینطور بهره بردن از تجربه‌های علمی و فنی و هنری سایر کشورها، می‌باشد. یکی از راههای تحقق اهداف فوق برگزاری و شرکت در ی مختلف می باشد . جشنواره های بین‌المللی بستری است که ضمن تکریم مقام والای اندیشمندان و نخبگان عرصه علم و فناوری و هنر و تشویق آنان ، سبب گسترش و بسط ارتباطات و تعامل دانشگاه با مجامع علمی و هنری بین المللی می گردد . واحد همکاریهای علمی و امور بین الملل با ایجاد تسهیلات جهت شرکت دانشجویان و اساتید در مجامع علمی داخلی و خارجی زمینه این قبیل تعاملات را برای دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاه، فراهم می کند.