نام
رضا واعظی
گروه آموزشی
پست الکترونیک
rvaezi@iribu.ac.ir
تلفن تماس
تحصیلات
ردیفسطح تحصیلات
دکترا
سوابق شغلی
ردیفسوابق شغلی
14 سال سابقه در سازمان
 
تحقیقات و تالیفات
ردیفتحقیقات و تالیفات
یک جلد در حال چاپ و 2 جلد در حال تألیف و آماده سازی