نام
معصومه پور صادق
گروه آموزشی
مهندسی رسانه
پست الکترونیک
mpoursadegh@iribu.ac.ir
تلفن تماس
22168510