نام
علی جعفری
گروه آموزشی
مهندسی رسانه
پست الکترونیک
alijafari@iribu.ac.ir
تلفن تماس
09123057035
تحصیلات
ردیفسطح تحصیلات
دانشجوی دکتری مهندسی کاربرد پرتوها
سوابق شغلی
ردیفسوابق شغلی
عضو هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی رسانه دانشگاه صدا و سیما