نام
معصومه شفیعیان
گروه آموزشی
مهندسی رسانه
پست الکترونیک
shafieian@iust.ac.ir
تلفن تماس
22014687
تحصیلات
ردیفسطح تحصیلات
تا تاریخ 1389 دکتری مهندسی برق مخابرات از دانشگاه علم و صنعت ایران