اطلاعات پایان نامه

مطالعه نقش کاربردی موسیقی مقامی در ترویج آداب ورسوم بومی در برنامه های رادیو خراسان (مطالعه موردی شمال خراسان)

نام:
الناز
نام خانوادگی:
ینائیان
گروه آموزشی:
دانشکده تولید رادیو و تلویزیون
مقطع تحصیلی:
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:
هنر
عنوان پایان نامه:
مطالعه نقش کاربردی موسیقی مقامی در ترویج آداب ورسوم بومی در برنامه های رادیو خراسان (مطالعه موردی شمال خراسان)
تاریخ دفاع:
1398/01/31
شماره ثبت کتابخانه:
1838
توضیحات:
امید است این پایان نامه در جهت ارتقای استفاده از موسیقی بومی هر ناحیه در برنامه های رادیویی مناسب برای بومی سازی بیشتر ایستگاه های رادیویی بومی در کشور ایران و هربخش از جهان مورد استفاده قرار گیرد.
تصویر:
فایل پایان نامه: