اطلاعات پایان نامه

عناصرتشکیل دهنده جهان داستانی آرمانشهر درفیلمنامه موعودگرا با رویکرد دینی

نام:
سید صدرالدین
نام خانوادگی:
فردوسی شاهاندشتی
گروه آموزشی:
دانشکده دین و رسانه - قم
مقطع تحصیلی:
ارشد
رشته تحصیلی:
ادبیات نمایشی
عنوان پایان نامه:
عناصرتشکیل دهنده جهان داستانی آرمانشهر درفیلمنامه موعودگرا با رویکرد دینی
تاریخ دفاع:
1397/04/30
شماره ثبت کتابخانه:
توضیحات:
تصویر:
فایل پایان نامه: